Skip to main content

Talumpating mensahe ng Kilusang Mayo Uno sa huling gabi ng parangal kay Ka Wilson

Talumpating mensahe ng Kilusang Mayo Uno sa huling gabi ng parangal kay Ka Wilson
KMU
Church of the Risen Lord, UP Diliman, Quezon City
July 4, 2009

Pinakamataas na pagpupugay ang iginagawad ng Kilusang Mayo Uno sa aming Pangkalahatang Kalihim na si Kasamang Wilson Baldonaza. Sampu ng aming kasapian, mga kaibigan, at lahat ng manggagawa at anakpawis na inaapi at pinagsasamantalahan, habang buhay naming dadakilain ang mga alaala at aral ng isa sa pinakamagiting na lider-manggagawa ng ating panahon.

Magpapaalam tayo ngayon sa pisikal na katawan lang ni Ka Wilson. Sa halos anim na dekada niya kasi sa mundo, nakasama natin siya bilang isang kaibigan, kapatid, kamag-anak at kasama – kaya hindi mauubos ang mga alaala. Hindi magkukulang ang inspirasyong pwede nating hugutin mula sa isang taong ginugol ang halos buong buhay niya sa paglilingkod sa sambayanan. Hindi lilipas ang mga aral na makukuha natin mula sa isang kasamang puspusang nagpanday sa sarili para maging mabuting organisador, edukador, at pinuno ng mga manggagawa. At hinding-hindi natin bibitiwan ang laban ni Ka Wilson para sa pagtataguyod ng lipunang may tunay na kalayaan, demokrasya at hustisya, at kung saan walang pagsasamantala.

May makakaalala kay Ka Wilson na bata pa lang nang namulat at nagpasyang lumahok sa gawaing pinagkakaabalahan nating lahat ngayon. Estudyante siya sa UE nang sumali sa Samahang Demokratiko ng Kabataan. Halos linggu-linggo na siyang sumasama sa rali nila sa Mendiola noon.

May makakaalala kay Ka Wilson nang una siyang naging manggagawa, noong mamasukan siyang security guard sa Manila Domestic Airport para matustusan ang pag-aaral niya sa kolehiyo. Ngunit di rin niya natapos ang pag-aaral sa hirap ng buhay. Kaya’t marahil, maaga ring tumimo sa kanya ang kahirapan – at kabulukan ng lipunang kanyang ginagalawan.

May makakaalala kay Ka Wilson nang una siyang maging unyonista, noong mamasukan siyang Quality Control sa Mabuhay Textile Mills sa Valenzuela. Dito siya unang nag-aral ng mga kurso sa unyonismo, dito nahubog ang kanyang kamalayan kung bakit at paano ipagtatanggol ang karapatan ng tulad niyang manggagawa. Dito siya unang nasabak sa welga, sa sama-samang pagkilos para makamit ang layuning makabubuti sa karamihan – na kalauna’y sasagupain ng dahas ng nagsasamantalang iilan.

Sa sama-samang pagkilos siya nahubog bilang lider-manggagawa nang malaon ay maging pangulo na siya unyon nila sa Mabuhay Textile. Nang hindi tumupad ang management nila noon sa mga napagtagumpayan nila sa Collective Bargaining Agreement, pinamunuan niya ang anim na buwang welga ng mga manggagawa. Sari-saring pangha-haras ang hinarap ni Ka Wilson – at pinatibay siya ng mga ito.

Isa nga sa huling nasabi ni Ka Wilson noong bago siya pumanaw ay ganito: Hangga’t ang mga manggagawa ay nananatiling aliping sahuran, lagi’t-laging busabos ang kanilang kalagayan. Isinabuhay niya ito mismo. Bukod sa Mabuhay Textile, pinasaklaw niya ang pamumuno niya sa iba’t iba pang pagawaan at organisasyon ng mga manggagawa sa Valenzuela. Tinagurian pa ngang “strike capital” noon ang Valenzuela, malaki marahil ang naging papel – at karangalan! – ni Ka Wilson dito.

Nang dumanas ng kalituhan at kamalian ang kilusang pambansa-demokratiko noon, nang malagas at magka-paksyon sa mga unyon ng KMU noon, isa Ka Wilson sa hindi nagpatinag. Nakipagtunggali siya, nag-aral, at humugot ng mga wastong pagsusuri mula sa masa, at sa kasaysayan ng pakikibaka ng uring manggagawa sa daigdig, para mag-ambag sa pagbangon ng kilusan.

Siyam na taon siyang naglingkod sa EILER, sa Ecumenical Institute for Labor Education and Research at naging guro ng libu-libong manggagawa hinggil sa unyonismong hindi nakukupot sa ekonomismo, hinggil sa wastong papel ng kanilang uri para pamunuan ang pagbabagong panlipunan.

Ipinagpatuloy niya ang pakikitunggali sa mga makasarili at oportunistang pag-iisip nang mag-organisa sa ANGLO, o Alliance of Nationalist and Genuine Labor Organizations, isang pederasyon ng KMU na sinasalanta noon ng tiwali at burukratikong mga opisyal. Sa pakikiisa sa iba pang hindi nabubulagan na ang interes ng masang api ang lagi’t laging dapat na batayan ng pagkilos, nagtagumpay sina Ka Wilson na linisin ang pamunuan ng ANGLO.

At hanggang sa pinakahuli niyang tungkulin, bilang Pangkalahatang Kalihim ng KMU, tunay na naging kinatawan si Ka Wilson ng mga mithiin at interes ng mga manggagawa. Panahon na rin ito ng pagdanas na niya ng iba’y ibang kumplikasyon sa kalusugan. Pero hindi natigil ang kanyang kasigasigan.

Lagi siyang handang kumatawan sa KMU sa iba’t ibang pulong at pagkilos. Lagi siyang handang umagapay sa iba’t ibang departamento ng sentrong unyon na nagtitiyak ng pang-araw-araw na gawain nito. Sa kanyang mga talumpati bilang pangkalahatang kalihim o kinatawan ng KMU, kusa siyang nagsasaliksik upang tiyaking malaman ang mapupulot sa kanya ng sinumang makikinig.

Tumungo pa nga siya sa Australia at mga bansa sa Europa para aralin din ang kalagayan ng mga manggagawa doon, at ipaliwanag ang pang-aabuso sa at paglaban ng mga manggagawang Pinoy.

Tunay ngang mangungulila tayo sa isang Ka Wilson. Naitatak niya kasi ang kanyang husay, sipag, talas – pati ang kanyang lumanay, lambing, kasimplehan, at pagka-mapagkumbaba – sa maraming aspeto ng kilusan.

Ngunit alam natin na ang pinakamahusay pa ring paggunita sa kanya ay ang pagkilos para sa pagkakamit ng kanyang mga mithiin.

Sa panahon ngayon na dumaranas ng walang kasing-tinding pang-aapi ang mga manggagawa, nagtatanggalan ang maraming kumpanya habang papalaki ang kanilang kita, nagpapatupad ng iba’t ibang iskema ng pleksibleng paggawa para pumiga pa ng kita sa mga manggagawa – kailangan nating maging matapang gaya ni Ka Wilson na humarap sa lahat ng hamong ito, at maging masikhay gaya ni Ka Wilson para gapiin ang mga iskemang ito.

Sa panahon ngayon na lahat ng maniobra ay pinakakawalan na ng naghaharing rehimen para mapanatili ang interes nito at ng imperyalismo sa bansa – kailangan nating magpakatalas gaya ni Ka Wilson upang ilantad sa masa ang bawat kabulukan ng kanilang paghahari, at muli’t muling balikan ang mga saligang suri sa lipunan, at batayang prinsipyo sa pagkilos gaya ng ginawa ni Ka Wilson, upang matagumpay silang ibagsak.

Ibinagsak man ng karamdaman si Ka Wilson, alam niyang ang sakit na gumugupo ngayon sa maraming maralita ay dulot, pangunahin, ng malawak na
kabulukan ng sistema ng lipunan. Pinakakain tayo ng mga basura ng mga kapitalista, habang hindi naman pinahihintulutang sumahod nang sapat para mabili ang mga basurang ito.

Gabi bago siya inatake ng serye ng stroke, nanonood si Ka Wilson ng balita hinggil sa pagratsada sa Cha-Cha. Gigil na gigil siya noon kay Gloria at mga alipores nito, kaya tumaas ang presyon niya.

Kung isa ’yon sa kagyat na salarin kung bakit iginupo ng karamdaman ang ating Ka Wilson, wag siyang mag-alala. Magbabayad sila.

Mananagot si Gloria, ang mga burukrata-kapitalista, ang mga burgesya-kumprador, at lahat ng uring nagsasamantala. Ang mga alaala, aral, at inspirasyong bigay ni Ka Wilson ay tiyak na mag-aambag sa pagmumulat, pag-oorganisa, at pagpapakilos ng laksa-laksang manggagawa at mamamayan – para sa pambansa-demokratikong pakikibaka, para sa lipunang sosyalista!

Mabuhay si Ka Wilson Baldonaza!
Tanganan natin ang kanyang halimbawa ng pagiging lider, organisador at edukador ng kilusang paggawa!
Buong-buhay natin siyang parangalan! Isulong natin ang pakikibakang kanyang ipinaglaban!

Mabuhay ang uring manggagawa!
Mabuhay ang Kilusang Mayo Uno!

Mabuhay ang sambayanang Pilipino!
Isulong ang pambansa-demokratikong pakikibaka, hanggang tagumpay!

Comments

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <b> <address> <blockquote> <br> <caption> <center> <code> <dd> <del> <div> <dl> <dt> <em> <font> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <hr> <i> <img> <li> <ol> <p> <pre> <span> <strong> <sub> <sup> <table> <tbody> <td> <tfoot> <th> <thead> <tr> <u> <ul> <tr>

More information about formatting options

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.