Skip to main content

Pagpupugay kay Fabian “Ka Abeng” Cantalejo

Pagpupugay kay Fabian “Ka Abeng” Cantalejo
Kilusang Mayo Uno
Cabuyao, Laguna
20 Pebrero 2010

IBINIBIGAY NG KILUSANG MAYO UNO ang pinakamataas na pagpupugay kay Fabian “Ka Abeng” Cantalejo. Kami – sampu ng aming mga kasapi, kaibigan, at lahat ng manggagawa at anakpawis na inaapi at pinagsasamantalahan – ay habang-buhay na dadakila sa buhay at pakikibaka ng lider-manggagawang ito ng Timog Katagalugan na nanguna sa laban ng uri at sambayanan.

Hindi malilimutan at hindi matatawaran ang katatagan at dedikasyon ni Ka Abeng sa pagkilos para igiit ang mas makatarungang buhay at kalagayan ng mga manggagawa at sambayanan. Sa kanyang tatlong dekada ng paglilingkod, ipinamalas niya ang sigasig at tapang sa pangunguna sa mga paglaban ng mga manggagawa at sa pakikipagkaisa sa paglaban ng marami pang aping sektor ng ating lipunan.

Kilala ng marami si Ka Abeng bilang lider-manggagawa at welgista ng RFM Foods Corporation sa Cabuyao, Laguna. Naniniwala kaming habambuhay na aalalahanin at paparangalan ng mga manggagawa ng RFM ang mga maningning niyang ambag sa lokal na laban. Todong pinakinang niya ang bituin ng mga manggagawa ng RFM sa kalangitan ng pakikibaka ng uring manggagawa at sambayanang Pilipino. 

Sa maagang bahagi ng dekada ’80, pinangunahan niya ang pag-oorganisa sa mga manggagawa ng RFM tungo sa landas ng tunay, militante at makabayang unyonismo. Sa mga panahong ito, namamayani sa kanilang pagawaan ang National Organization of Working Men (NOWM), dilawang unyon na noo’y matagal nang nakikipagsabwatan sa kapitalista at Estado sa pagsasamantala at panlilinlang sa mga manggagawa.

Unang tumampok si Ka Abeng sa pakikibakang unyon nang pangunahan niya ang unang welga sa RFM na pumutok noong Abril 29, 1984 at bahagi ng paglaban ng mga manggagawa para sa across-the-board wage increase. Sa makasaysayang welga, ipinakita ni Ka Abeng at mga kasama na hindi kayang sindakin at supilin ng paghaharing diktadura ang sama-samang pagkilos ng mga manggagawa. Naipagtagumpay nila ang naturang welga at tuluyang naihiwalay ang NOWM sa mga manggagawa.

Noong 1994, hinirang siya ng mga manggagawa ng ng RFM para maging pangulo ng unyon. Sa kanyang pamumuno, naipagtagumpay ng mga manggagawa ang kanilang pakikibaka sa collective bargaining agreement noong 1996 at laban sa tanggalan sa trabaho. Noong 2001, nanguna siya sa pagkakasa ng welga nang magtangka ang kapitalistang RFM na ipatupad ang malawakang tanggalan at mambarat sa CBA. 

Hindi nakupot at nagpakupot ang paglaban ni Ka Abeng sa pagawaan ng RFM. Tinanaw niya ang pagmumulat, pag-oorganisa at pagpapakilos sa masang manggagawa ng Timog Katagalugan. Iniambag niya ang naipundar na lakas ng unyon ng RFM para sa pagtatayo ng pederasyong Organized Labor Association in Line Industry and Agriculture-KMU (OLALIA-KMU) noong 1985. 

Sa harap ng mabilis na pagsibol ng iba’t ibang pabrika sa rehiyon, naging aktibo siya sa maraming alyansang pangmanggagawa sa Timog Katagalugan, sa pagsisikap na abutin ang pinakamaraming manggagawa para sa makauri at makabayang paglaban. Susi ang kanyang naging papel sa paglawak at paglakas ng kilusang paggawa sa rehiyon.

Sapul niya ang pangangailangang makipagkapit-bisig ng uring manggagawa sa uring magsasaka at iba pang inaaping uri at sektor ng lipunan para isulong ang paglaya ng sambayanang Pilipino sa imperyalismo, pyudalismo at burukrata-kapitalismo. 

Sa katunayan, bahagi siya ng makasaysayang martsa ng mga magsasaka patungong Mendiola noong Enero 22, 1987 para ipanawagan sa rehimeng US-Aquino noon ang tunay na reporma sa lupa. Kasama siya ng mga napuruhan sa walang habas na pamamaril ng mga pwersang militar at pulis sa mga nagprotesta, na tinatawag ngayon sa kasaysayan bilang Mendiola Massacre.

Sa kasagsagan ng kanyang pakikibaka, dinapuan siya ng mga karamdaman. Pero sa kabila ng pagkakaroon ng diabetes at pulmonya, walang naging patlang ang pagkilos ni Ka Abeng. Patuloy niyang ginampanan ang mga tungkulin sa kilusang paggawa sa abot ng makakaya. Patuloy niyang tinanaw ang pagpapalakas, hindi lang ng sarili, kundi ng kilusang paggawa sa rehiyon at buong bansa. 

Ginugol ni Ka Abeng ang kanyang mga huling araw sa paghahanda para sa malaking pagkilos ng mga manggagawa sa Mayo Uno at pagkilos para wakasan at panagutin ang rehimeng US-Arroyo – na nagdulot ng maraming atake sa buhay at kabuhayan ng mga manggagawa at sambayanan. Hanggang sa mga huling sandali, pinili niyang kumilos at mag-ambag. Pinili niyang gawing makabuluhan ang kanyang mga huling sandali.

Iginupo man ang kanyang katawan ng karamdaman, nananalaytay sa ating puso at isip ang kanyang lakas – ang lakas ng kanyang mga bisig na nakipagtuos sa mapanupil na pwersa ng mga naghahari sa bayan, ng kanyang mga binti na hindi nangawit sa piketlayn at iba pang paglaban, ng mga unyon at pormasyong kanyang pinalakas at pinalawak sa mga nagdaang taon.

Hinding hindi malulupig ng punglo o anumang batas na mapanupil ang kanyang alaala. Panatilihin nating buhay ang alaala ni Ka Abeng. Tularan natin ang huwarang ipinakita niya sa atin: Gugulin natin ang ating buhay, ialay ang ating lakas at kakayahan, para sa pagpapahina sa mga kaaway ng sambayanan at pagpapalakas sa ating himagsikan.

 

Comments

#1 Great Man. Great

Great Man. Great Leader!
Isang taas kamaong pagpupugay sa iyo Ka Abeng!

#2 fabian cantalejo (my best

fabian cantalejo (my best daddy) thanks you so much !!! to all your support to us!!!!!!!!! i really miss you and ilove you so much!!!!!!!!!!! R_I_P

your loving daughter,
verna (LHis)

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <b> <address> <blockquote> <br> <caption> <center> <code> <dd> <del> <div> <dl> <dt> <em> <font> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <hr> <i> <img> <li> <ol> <p> <pre> <span> <strong> <sub> <sup> <table> <tbody> <td> <tfoot> <th> <thead> <tr> <u> <ul> <tr>

More information about formatting options

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.