Skip to main content

Halawan ng mga aral at inspirasyon ang maningning na pilak ng Courage at sumulong sa higit pang tagumpay!

Mensahe ng Pakikiisa sa Ika-25 Anibersaryo ng Courage
binigkas ni Bong Labog, Pambansang Tagapangulo, KMU
Amoranto Sports Complex
30 May 2011

Ang buong kasapian at pamunuan ng Kilusang Mayo Uno ay taas-kamaong nagpupugay sa Confederation for Unity, Recognition and Advancement of Government Employees o Courage sa inyong ika-25 anibersaryo. Nagpupugay kami sa mga nagtatag, sa pamunuan, sa kasapian at lalung-lalo na sa mga martir ng Courage na siyang dahilan kung bakit marami tayong ipinagdiriwang ngayon. Mabuhay kayo, mga kasama!

Nagagalak kami sa inyong tema: “25 Maningning na Taon ng Tagumpay at Pakikibaka para sa Kawani at Bayan.” Natutuwa kami na tinatanganan ninyo ang inyong ika-25 anibersaryo bilang pagkakataon para halawin ang mga aral ng inyong 25 maningning na taon ng tagumpay at pakikibaka. Alam naming walang ibang layunin ang ganitong pagbabalik-aral kundi ang ibayong lumawak at lumakas sa pagsusulong sa kagyat at matagalang kapakanan at interes ng mga kawani ng gobyerno at ng sambayanan.

Nagpupugay kami sa Courage dahil, sa 25 taon, matatag nitong pinanghawakan at isinulong ang militante, progresibo at makabayang unyonismo – sa balangkas ng pagtangan at pagsusulong sa pakikibaka ng mga kawani at ng sambayanan para sa pambansang kalayaan at demokrasya. Sa proseso, pinatunayan ng Courage na mahusay at nag-iisang sentro ito ng mga kawani sa pagsusulong sa kanilang kagyat at matagalang interes. Sabihin pa, naging mahusay at masasandigang kapatid ng KMU ang Courage sa pagsusulong ng sahod, trabaho at karapatan at ng tunay na pagbabagong panlipunan.

Isang maningning na pilak para sa Courage ang katatagan at katapangan na basagin ang mahigpit na pagbabawal na magtayo ng mga samahan, lalo na ng mga unyon, ng mga kawaning publiko maging sa panahon pa lamang ng Batas Militar ng diktadurang US-Marcos. Binasag ng mga lider, organisador at kawani ng gobyerno ang paghihigpit na ito upang maitatag ang tunay at makabayang organisasyon ng mga mangagawa sa mga opisina at institusyong publiko. ’Ika nga, “It took a lot of courage to organize Courage!”

Matapos ang 25 taon ng pagkakatatag ng Courage sa ilalim ng rehimen ni Cory Aquino, nasa poder ang rehimen ni Noynoy Aquino. Nasa mas malalim at masidhing krisis ang pandaigdigang sistemang kapitalista at ang lokal na sistemang malakolonyal at malapyudal. Sa pagpupunyagi ng kasalukuyang rehimeng Aquino sa bangkarote at maka-imperyalistang mga patakarang neoliberal ng liberalisasyon, pribatisasyon at deregulasyon, naglulunsad ito ng mas matindi at papatindi pang atake sa kabuhayan, kapakanan at karapatan ng mga kawani, manggagawa at sambayanang Pilipino.

Lubos ang pagtitiwala naming gagap ng Courage ang mga hamon na kaakibat ng ganitong kalagayan. Ang hamon na itaas ang rebolusyunaryong kamulatan at militansya.
Ang hamon na ibayong magpalawak at magpalakas sa pagsusulong sa kagyat at matagalang interes ng mga kawani at ng sambayanan. Ang hamon na ipagtanggol ang mga tagumpay na nakamit at magkamit ng mas malalaki pang tagumpay. Ang hamon na pahigpitin ang pakikipagkapatiran sa mga kawani at mamamayan ng bansa at mundo para sa pagsusulong ng anti-imperyalistang pakikibaka at tunay na pagbabago.

Sa ganitong batayan, puspos tayo ng pag-asa sa darating na mga taon – 25 man iyan o higit pa. Tunay na madilim ang kinabukasan sa patuloy na paghahari ng sistemang imperyalista sa daigdig at malakolonyal at malapyudal sa Pilipinas. Pero pinagliliwanag ang kinabukasan ng patuloy at papalakas na pakikibaka ng mga kawani, manggagawa at sambayanan para sa pambansang kalayaan, demokrasya at sosyalismo. Sa ika-25 anibersaryo ng Courage, magbuo tayo ng panata na papalakas nating isusulong at ipagtatagumpay ang maaliwalas, maunlad at mapayapang kinabukasang iyan!

Mabuhay ang militante, progresibo at makabayang unyonismo!
Mabuhay ang Courage!
Mabuhay ang mga kawani, mga manggagawa at at sambayanang Pilipino!
Imperyalismo, pyudalismo, burukrata-kapitalismo – ibagsak!
Mabuhay ang pakikibaka para sa pambansang kalayaan at demokrasya!
TULOY ANG LABAN !

Comments

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <b> <address> <blockquote> <br> <caption> <center> <code> <dd> <del> <div> <dl> <dt> <em> <font> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <hr> <i> <img> <li> <ol> <p> <pre> <span> <strong> <sub> <sup> <table> <tbody> <td> <tfoot> <th> <thead> <tr> <u> <ul> <tr>

More information about formatting options

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.