Skip to main content

Itigil ang Demolisyon sa Sitio San Roque! Suportahan ang mga maralitang lungsod!

Mariing kinokondena ng Kilusang Mayo Uno ang nagaganap na demolisyon
ng mga bahay ng maralitang lungsod sa Sitio San Roque, Barangay Bagong
Pag-asa, Quezon City. Itinuturo namin ang gobyernong Aquino, ang
kapitalistang pamilyang Ayala, ang mga opisyal ng National Housing
Authority, Metro Manila Development Authority at lokal na pamahalaan ng
Quezon City bilang mga kriminal sa likod ng demolisyong ito.

Makatarungan ang paglaban ng mga residente ng Sitio San Roque.
Hindi lamang ito usapin ng kanilang mga tirahan na matagal na nilang
inookupa. Usapin din ito ng kanilang kabuhayan na mawawala kung sila ay
palalayasin. Karapatan nila, katulad ng lahat ng maralita, ang
paninirahan at kabuhayan. Dahil hindi ibinigay ng pamahalaan ang
kanilang mga karapatan, gumawa sila ng paraan. Ngayon, ito ang inaalis
sa kanila.

Gusto silang dalhin sa relocation site sa Montalban, Rizal na isinusuka
maging ng mga residente doon. Mawawalan na nga sila ng kabuhayan sa
pag-demolish sa kanilang tahanan, dadalhin pa sila sa lugar na walang
tubig, walang kuryente at binabaha kapag umuulan. Makatarungan na
labanan nila ang ganitong klase ng relokasyon, na walang iba kundi
pagtatapon sa mga maralita sa lugar ng lalong kahirapan at pagkabusabos.

Matagal nang naghahanap ang mga residente ng Sitio San Roque ng
mapayapang pakikipag-usap sa mga opisyal ng gobyerno tungo sa mapayapang
pagresolba ng usapin sa lupa sa kanilang lugar. Bago pa man maupo si
Presidente Noynoy, dumulog sila sa bahay nito para ihapag ang kanilang
mga panawagan. Matapos ang maraming pagtuturuan ng mga sangkot na
opisyal, sa dulo’y hindi pa rin sila pinakinggan.

Kaya ngayon, napupwersa silang lumaban. Binarikadahan nila ang papasukan
ng demolition team patungo sa kanilang kabahayan. Nang marahas na
binuwag ang barikada at marahas na tinungo ang mga bahay nila ng
demolition team para wasakin, hindi napigilan ang pambabato sa
demolition team. Kasalanan ito ng mga kriminal sa likod ng demolisyon.
Hindi nila pinakinggan ang mga panawagan ng mga maralita.

Maingay ang gobyernong
Aquino sa paghingi ng honeymoon period sa
midya at mga mamamayan. Pero walang honeymoon period na ibinigay ang
gobyernong ito sa mga maralitang lungsod. Tuluy-tuloy ang demolisyon ng
mga kabahayan nila. Bago ang demolisyon sa Sitio San Roque, naganap ang
marahas na demolisyon sa New Manila kamakailan lang. Tinapatan din ito
ng militanteng paglaban ng mga residente doon.

Sabi ng gobyernong Aquino, pinag-aaralan pa nito ang tunay na kalagayan
ng bansa. Pero hindi pag-aaral ang nakikita ng mga maralita, kundi
pandarahas at pambubuwag ng mga tahanan. Sa nagaganap na demolisyon sa
Sitio San Roque, lalo lang ipinapakita ng gobyernong Aquino na isa
talaga itong gobyerno ng mayayaman, ng mga malalaking kapitalista,
panginoong maylupa, at dayuhang kapangyarihan sa bansa.

Ito ang ipinapaabot namin sa mga maralita ng Sitio San Roque:
Hindi kayo nag-iisa. Kaisa ninyo ang mga manggagawa at mamamayan na
biktima rin ng maka-kapitalistang modernisasyon at kontra-maralitang
pambubusabos na isinusulong ng gobyernong ito at ng malalaking
kapitalistang tulad ng mga Ayala. Ang inyong makatarungang laban ay
laban ng lahat nating manggagawa at mamamayan.

Tinatawagan namin ang lahat ng manggagawa at mamamayan: Ipakita natin sa
mga maralita ng Sitio San Roque ang ating mainit na pakikiisa. Tumungo
tayo doon. Patatagin natin ang kanilang barikada. Magdala tayo ng
suporta. Gamutin natin ang mga sugat nila. Makiisa tayo sa paglaban para
sa paninirahan at kabuhayan. Ipaunawa natin sa lahat ang makatarungang
paglaban ng mga maralita ng Sitio San Roque. #

Reference Person: 
Roger Soluta, KMU secretary-general
Contact information: 
0928-721-5313

Add comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <b> <address> <blockquote> <br> <caption> <center> <code> <dd> <del> <div> <dl> <dt> <em> <font> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <hr> <i> <img> <li> <ol> <p> <pre> <span> <strong> <sub> <sup> <table> <tbody> <td> <tfoot> <th> <thead> <tr> <u> <ul> <tr>

More information about formatting options

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.

Recent comments