Skip to main content

Panawagang magbantay at kumilos laban sa mga pakana ni Arroyo na manatili sa pwesto

Bahagi lang ang mga problemang teknikal na
nakita sa mga Precinct Count Optical Scan (PCOS) machines, noong dumaan ang mga
ito sa test, ng mahabang serye ng
problemang naganap sa proseso ng paglulunsad ng unang eleksyong automated sa bansa. Sa sarili nito, pero
lalo na kung titingnan din ang iba pang problemang naganap bago nito, seryosong
winawasak ng problemang ito ang natitirang kredibilidad ng eleksyon sa Mayo 10.
 

Dapat panagutin ang rehimen ni Gng.
Gloria Macapagal-Arroyo, ang Commission on Elections, at ang Smartmatic-TIM
para sa seryeng ito ng problema. Isang presidenteng tinitingnan ng marami na
mandaraya, isang ahensya ng gobyerno na dating pinagtrabahuan ng opisyal nitong
si Virgilio Garcillano, at isang di-kilalang dayuhang kumpanya na sabik na
sabik akuin ang pag-automate ng
eleksyon sa bansa – matigas ang ulo nilang itinulak ang kanilang plano ng pag-automate sa eleksyon, nang hindi
pinapansin ang napakaraming babala at panukala mula sa iba’t ibang grupo.

Sabi ng mga eksperto sa Information
Technology, bagamat napakalaki ng negatibong epekto ng mga problemang ito sa
eleksyon, napakasimple ng teknikal nilang sanhi kaya napaka-imposibleng
makaligtaan o hindi mapansin. Hindi mapipigilan ang mga tao na isiping mulat na
nilikha at inilagay ang mga problemang ito para isabotahe ang eleksyon at para
tumugma sa mga iskema ni Gng. Arroyo para manatili sa kapangyarihan.

Habang tumitindi ang kamalayan, pagbabantay
at galit ng mga mamamayan sa mga problema sa eleksyon, ipinapakat ang mga
sundalo sa Metro Manila nang trak-trak, kaya lalong napapatibay ang paniwalang
may kung anong masamang iniluluto. Habang isinusulat ito, 2,300 sundalo na ang
naipakat sa National Capital Region at sinasabi ng mga ulat na tatlong batalyon
pa ang agad na ring isusunod. Napakarami nang “mapayapa at maayos na eleksyon”
sa ilalim ng pagbabantay ng mga sundalo ang nakita na ng mga mamamayan, kaya
alam na natin ang kahulugan ng kanilang pagpakat.

Panawagan namin sa mga manggagawa at
mamamayang Pilipino: maging mapagbantay at handa para sawatain ang anumang
hakbanging idiskaril o isabotahe ang eleksyon gayundin ang anumang hakbangin
para makapagkapit-tuko si Gng. Arroyo sa kapangyarihan. Pumunta tayo sa ating
mga presinto sa Mayo 10 hindi lang para bumoto kundi para bantayan ang ating
mga boto at ang buong prosesong elektoral.

Bantayan natin ang mga sumusunod:

(1) Malawakang pag-disenfranchise sa mga botante. Karaniwang porma: wala sa listahan
ng mga botante, mabilisan at di-inanunsyong pagbago sa mga presinto, pagharas
ng mga pwersang pulis at militar. Bagong porma: mga problema sa makina, hindi
sapat na kaalamang teknikal ng mga opisyal sa eleksyon, brownout, at pagkahuli sa pagpapatakbo ng mga PCOS machines.

(2) Brownout
sa buong araw, na pwedeng magdulot ng mga problemang teknikal sa mga makinang
pang-eleksyon.

(3) Pagpalpak ng mga makinang
pang-eleksyon. Kasama na rito ang pag-crash
dahil sa dami ng datos na ipinapasok, pagbara ng mga balota at iba pang
problema ng mga PCOS machines, pagkabigo ng mga PCOS machines na mag-print ng initialization reports.

(4) Di-karaniwang pagtitipon ng mga pulis
at militar sa mga presinto at opisina ng Comelec para manakot.

(5) Pagdeklara ng Comelec na bigo ang
eleksyon, na magdudulot ng pananatili ni Gng. Arroyo sa pwesto.

(6) Iba pang hakbangin ni Gng. Arroyo
para sirain ang kredibilidad ng eleksyon, maghasik ng takot sa mga mamamayan at
patagalin ang sarili sa pwesto.

Nananawagan kami sa mga manggagawa at
mamamayang Pilipino na maging alerto sa mga pangyayari na posibleng mangailangan
ng ating kagyat na sama-sama at militanteng pagkilos. Kung itutuloy ni Gng.
Arroyo ang iskema niyang isabotahe ang eleksyon at manatili sa kapangyarihan,
wala nang pagpipilian ang mga manggagawa at mamamayang Pilipino kundi ang
maglunsad ng isa na namang “People Power” para biguin ang kanyang mga hakbangin
at patalsikin siya sa pwesto. 

Reference Person: 
Elmer "Bong" Labog, KMU chairperson
Contact information: 
0908-163-6597 / 0919-416-3451

Add comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <b> <address> <blockquote> <br> <caption> <center> <code> <dd> <del> <div> <dl> <dt> <em> <font> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <hr> <i> <img> <li> <ol> <p> <pre> <span> <strong> <sub> <sup> <table> <tbody> <td> <tfoot> <th> <thead> <tr> <u> <ul> <tr>

More information about formatting options

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.

Recent comments