Skip to main content

KMU: unyon, pederasyon gagawing pollwatch machinery

Sa kabila ng mga ulat na ayos ang tinatakbo ng mga test sa mga PCOS machines para sa halalan bukas, sinabi ngayon ng sentrong unyong Kilusang Mayo Uno na gagawin nitong makinarya para sa pagbabantay ng boto ang mga unyon at pederasyon nito.

“Hindi pwedeng maging kampante tayo dahil sinasabing ayos na ang mga test sa mga PCOS ngayong bisperas ng eleksyon. Nasa presinto kami sa Mayo 10, babantayan ang mga boto ng mga manggagawa at mamamayan,” sabi ni Elmer “Bong” Labog, chairperson ng KMU. 

“Babantayan namin, lalo na, ang boto ng Anakpawis Partylist at ng mga senatoriable na sina Liza Maza at Satur Ocampo – maka-manggagawa at maka-mamamayang kandidato na target ng kampanyang paninira ng gobyerno,” dagdag ni Labog. 

Sinabi ng lider-obrero na nangampanya ang ilang yunit ng Armed Forces of the Philippines kontra sa kandidatura ng mga progresibong partylist at kandidato.

Dagdag ni Labog, ang makikita ng mga manggagawa sa mga presinto ang magsasabi kung ano ang dapat gawin pagkatapos ng eleksyon.

“Kung may disenfranchisement, pandaraya at iba pang iregularidad na malawakan at makakaapekto sa resulta ng halalan, hindi kami magdadalawang-isip na maglunsad ng iba’t ibang porma ng protesta. Kung makita namin ang iba’t ibang hakbangin ng rehimen para manatili sa pwesto, bibiguin namin ang mga ito sa pamamagitan ng aming sama-samang pagkilos,” pagtatapos ni Labog. 

 

Reference Person: 
Elmer "Bong" Labog, KMU chairperson
Contact information: 
0908-163-6597 / 0919-416-3451

Add comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <b> <address> <blockquote> <br> <caption> <center> <code> <dd> <del> <div> <dl> <dt> <em> <font> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <hr> <i> <img> <li> <ol> <p> <pre> <span> <strong> <sub> <sup> <table> <tbody> <td> <tfoot> <th> <thead> <tr> <u> <ul> <tr>

More information about formatting options

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.

Recent comments