Skip to main content

Obrero sa JBC: Labagin ang iligal na utos ni Gloria tungkol sa CJ

Nagbabala ngayong araw ang sentrong unyong Kilusang Mayo Uno sa Judicial and Bar Council na huwag pumayag sa maitim na utos ni Gloria Arroyo na magpasa ito ng listahan ng mga nominadong punong hukom para makapagtalaga ang huli ng "midnight Chief Justice."

"Giit ng mga manggagawa at mamamayang Pilipino sa JBC: manindigan at labagin ang di-konstitusyunal at mapanganib na utos ni Gloria, dahil ang midnight appointment ngayon ng CJ ay maglalagay ng transisyon sa bagong gobyerno sa alanganin," sabi ni Elmer "Bong" Labog, chairperson ng KMU.

"Panawagan namin sa JBC na tumindig sa panig ng pakikibaka ng sambayanang Pilipino para magkaroon na ng bagong gobyerno, hindi sa maling panig ng kasaysayan," dagdag niya.

Ayon kay Labog, sa tingin ng KMU, bahagi ang huling utos ni Arroyo ng maitim niyang balak na kumpletuhin ang listahan ng mga tapat na taong nakaupo sa matataas na posisyon sa mga susing opisina ng gobyerno.

"Nariyan na si Delfin Bangit ng AFP, Speaker Prospero Nograles sa House of Representatives at Sen. Juan Ponce Enrile, na nagpanukala nitong huli ng military takeover, sa Senado. Ngayon, gustung-gusto niyang piliin ang kanyang chief justice ilang araw bago ang eleksyon sa Mayo, at ang dapat na pagtatapos ng termino niya."

"Kapag nakumpleto ang listahang ito, magiging mahirap ang payapang transisyon sa bagong gobyerno," dagdag niya.

Dagdag ng lider-obrero, dapat makinig ang JBC sa lumalakas na panawagan ng mga manggagawa at iba pang sektor na ibasura ang mga hakbangin para magkaroon ng midnight appointment ng susunod na punong hukom sa halip na bumigay sa makasariling kagustuhan ni Arroyo na manatili sa kapangyarihan lampas 2010.

"Gusto rin niyang kakampi niya ang susunod na chief justice para makontrol niya nang todo ang pinakamataas na korte ng bansa at sa gayo'y makatakas sa pananagutan sa mga krimen niya sa sambayanan," sabi ni Labog.

"Sa puntong ito, mahalagang larangan ng labanan ang JBC sa pagtatalaga ng midnight CJ. Kapag nabigo ang JBC na ipaglaban ang Konstitusyon kontra sa masamang kautusan ni Arroyo, handa ang mga manggagawa at mamamayan na isulong ang paglaban sa mga pakanang diktatoryal ni Arroyo sa lansangan," dagdag pa ni Labog.

Reference Person: 
Elmer "Bong" Labog, KMU Chairperson
Contact information: 
0908-1636-597

Add comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <b> <address> <blockquote> <br> <caption> <center> <code> <dd> <del> <div> <dl> <dt> <em> <font> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <hr> <i> <img> <li> <ol> <p> <pre> <span> <strong> <sub> <sup> <table> <tbody> <td> <tfoot> <th> <thead> <tr> <u> <ul> <tr>

More information about formatting options

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.

Recent comments