Skip to main content

Emergency powers, pamatid sa pagkauhaw sa kapangyarihan ni Gloria – Anakpawis, KMU

“Hindi krisis sa enerhiya sa Mindanao ang gustong lutasin nina Secretary Angelo Reyes, kundi ang pagkahayok ni Gloria sa kapangyarihan.” Ito ang tugon ng Anakpawis Partylist at Kilusang Mayo Uno sa posibilidad na magdeklara ng emergency powers si Pangulong Arroyo sa Mindanao para lutasin umano ang kakulangan ng suplay ng enerhiya doon para sa darating na eleksyon.

Kamakailan din lang, natuklasan ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting (PPCRV) na may 40,000 double registrants at patay na botante sa Davao pa lang.

“Bakit pa kailangan ng special powers kung may kapangyarihan naman si Gloria na pakilusin ang mga responsableng ahensya? Batayang responsibilidad ng pamahalaan na tiyakin ang maayos na suplay ng enerhiya sa buong ng panig ng bansa, at ang matagumpay na pagdaraos ng eleksyon. Ang problema, hindi yata ito ang gustong mangyari nina Gloria,” ani Elmer “Bong” Labog, chairperson ng KMU.

“Nalalagay na kasi sa emergency ang kapit ni Gloria sa poder dahil patapos na ang kanyang termino, kaya mamaniobrahin o isasabotahe ng rehimen niya ang eleksyon para pigilan ang pagpalit sa kanyang administrasyon.

“Kakatwang makapal ang mukha nitong magpahuli sa maagang pandaraya na ginagawa nito sa Mindanao – matapos malantad kanilang maruming pulitika dahil sa sa masaker sa Maguindanao. Desperado na talaga si Gloria,” dagdag ni Labog.

Sa pagpapatupad din ng nasabing emergency powers, pupulungin umano ang Kongreso para pag-usapan ang mga dagdag na posibleng pagkunan ng suplay ng enerhiya.

“Alam din nating matagal nang atat si Gloria na ipasa ang Cha-cha, na gagamitin niya para manatili sa pwesto at pansuhol niya sa mga dayuhang negosyante para suportahan pa siya. Kaya hindi malayong ganito ang pakay niya kung gagamit man ng siya ng emergency powers at pupulungin ang Kongreso,” ayon naman kay Kong. Joel Maglunsod ng Anakpawis Partylist.

“Emergency powers, 40,000 pekeng botante, banta ng Cha-cha, mga depektibong election machine, at Martial Law nitong huli sa Mindanao – nandiyan na lahat ng dahilan para mangamba tayo,” ani Maglunsod.

“Pero ang mga papatinding maniobrang ito ng rehimen ang nagbibigay din sa atin ng dahilan para maging mas mapagbantay at mapanlaban – lalo na ngayong papalapit ang eleksyon.”

 

Reference Person: 
Elmer "Bong" Labog. KMU Chairperson
Contact information: 
0929-629-3234

Add comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <b> <address> <blockquote> <br> <caption> <center> <code> <dd> <del> <div> <dl> <dt> <em> <font> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <hr> <i> <img> <li> <ol> <p> <pre> <span> <strong> <sub> <sup> <table> <tbody> <td> <tfoot> <th> <thead> <tr> <u> <ul> <tr>

More information about formatting options

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.

Recent comments