Skip to main content

‘Welcome in disguise’ kay Bangit: Desisyon ng CA hinggil sa 43 health workers

Kinondena ng sentrong unyong Kilusang Mayo Uno ang pagbasura ng Court of Appeals sa petisyon para sa habeas corpus ng 43 health workers na iligal na inaresto at ikinulong. “Welcome in disguise” ang desisyong ito sa bagong hepe ng Armed Forces of the Philippines (AFP) na si Delfin Bangit, na hinirang dalawang araw bago ilabas ng korte ang desisyon.

Sa pagbasura sa petisyon para sa habeas corpus sa dahilang ang pagsasampa ng gawa-gawang kaso laban sa 43 health workers ay sapat para gawing ligal ang pag-aresto, binibigyang batayan ng korte ang paglabag ng militar sa karapatang pantao ng 43 health workers, gayundin din ang iba pang iligal na pag-aresto na isinagawa ng AFP. Humakbang ito palapit sa pagpapawalang-sala sa AFP sa pag-abuso sa karapatang pantao at kriminal na responsibilidad nito – isang dagdag na premyo sa bagong hepe ng AFP na si Bangit, na walang kaparis ang katapatan kay Gloria Arroyo.

Tinutuligsa namin ang timing ng desisyon, na lumabas kahit pa ipinanawagan ng mga militanteng grupo kay Bangit ang pagpapalaya sa 43 health workers matapos siyang hirangin sa kanyang pwesto. Nakakabahala na nasa likod ng takbo ng mga pangyayari ang pagkalabit ni Arroyo sa ilang koneksyon para sorpresahin ang kanyang pinakamamahal na heneral sa pagkakahirang nito.

Subalit higit sa lahat, lalong pinapasahol ng desisyon ng CA ang halimaw na AFP, na kayang nakawin ang kalayaan ng mamamayan kahit kalian. Dagdag na balakid ito sa pagpupunyagi ng mga manggagawa at mamamayan para tapusin ang climate of impunity sa ating bansa. Dahil dito, madaling maabswelto ang mga may pakana ng iligal na pag-aresto sa pamamagitan lamang ng pagsasampa ng bintang sa biktima. Sa mata ng lahat ng biktima ng pampulitikang panunupil at paglabag sa karapatang pantao, isa na namang maduming marka sa rehimeng Arroyo ang desisyon ng korte.

 

Reference Person: 
Roger Soluta, KMU Secretary General
Contact information: 
0928-721-5313

Add comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <b> <address> <blockquote> <br> <caption> <center> <code> <dd> <del> <div> <dl> <dt> <em> <font> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <hr> <i> <img> <li> <ol> <p> <pre> <span> <strong> <sub> <sup> <table> <tbody> <td> <tfoot> <th> <thead> <tr> <u> <ul> <tr>

More information about formatting options

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.

Recent comments