Skip to main content

2009: Taon ng matinding tanggalan, barat na sahod Pero patuloy ang obrero sa paglaban

Taliwas sa magandang larawang gustong ipakita ng rehimeng Arroyo, sinabi ng sentrong unyong Kilusang Mayo Uno na nagdusa nang husto ang mga manggagawa noong nakaraang taon dahil sa malawakang tanggalan, matinding kawalang-trabaho, hindi pagtaas ng sahod, at mga bagong porma ng panunupil. Ito ang tunay na mukha ng krisis pang-ekonomiya, na ipinapasa ng malalaking negosyante at gobyernong Arroyo sa mga manggagawa. 

 Sabi ng KMU, nagbadya ang 2009 ng mas malupit na hinaharap sa 2010 ng mga manggagawa at mamamayang Pilipino, lalo na dahil bigo ang rehimeng Arroyo na lumikha ng disente at istableng trabaho at sa patakaran nitong mag-alok ng mura at siil na lakas-paggawa sa mga dayuhang mamumuhunan. 

Walang trabaho, walang seguridad sa trabaho

Mahigit 4.21 milyong Pilipino o 11% ng kabuuang bilang ng mga manggagawa ang sumalubong sa bagong taon nang walang trabaho, kung iwawasto lang ang depinisyon ng gobyerno ng mga hindi kasama sa pwersa ng paggawa. Isa sa bawat tatlong manggagawa, o mahigit 11 milyong Pinoy, ang walang regular at disenteng trabaho. 

“Sa buong taon, pinagtakpan ng gobyernong Arroyo ang lawak ng tanggalan, habang tumutulong sa pagmasaker sa trabaho sa pamamagitan ng pag-aalok ng mga part-time at pansamantalang trabaho sa mga malapit nang matanggal – para lang maganda pa rin sa mata ang datos. Gusto nitong palabasing kakarampot na 2.71 milyong Pinoy lang ang walang trabaho,” sabi ni Elmer “Bong” Labog, tagapangulo ng KMU. 

Nakapag-ulat ang Ecumenical Institute for Labor Education and Research, Inc. (EILER) ng hindi bababa sa 29,000 na natanggal sa sektor ng elektroniks, 6,179 sa garments at 3,436 sa automotive.  

Sa Triumph International Philippiones pa lang, 1,660 manggagawa na ang tinanggal. Binawasan naman ng Ford Phils ang dati nitong 400 manggagawa para maging 18 na lang. Sa Toyota Motor Phils., patuloy pa ring walang produksyon kapag Lunes, na nagsimula noong 2008. Tinatayang 3,000 kontraktwal ang tinanggal sa Integrated Microelectronics, habang nagpataw ito ng forced leave sa 1,000 manggagawang regular.  

Pa-poging pekeng solusyon, mas masahol na patakaran sa empleyo

Sa harap ng matinding tanggalan, nagpakitang-tao lang ang rehimeng Arroyo gamit ang mga job fair – na nag-alok ng di-regular, pansamantala, at barat-ang-sahod na trabaho sa iilan sa maraming dumalo. Itinuring ng gobyernong tagumpay ang mga aktibidad na ito dahil daw sa patuloy na pagdami ng mga dumalo – sa halip na tingnan ang huli na patunay na bigo ang mga ito. 

Matapos ang mga bagyo, nag-alok lang ito ng trabahong pang-emergency sa mga natanggal – na tumatagal lang ng dalawang linggo. 

Noong Pebrero, naglabas ang DOLE ng Advisory No. 2 para umano umangkop sa mga banta ng tanggalan. Ang totoo, pinayagan nito ang mas brutal na pleksibilisasyon ng paggawa – kasama na ang pagbawas sa oras ng paggawa, job rotation, at forced leave. “Pinasahol ng patakaran ang napaka-kontraktwalisado na ngang lagay ng paggawa sa bansa at nagpataw ng panibagong atake sa unyonismo.”

Dumami ang mga Pinoy na walang regular na trabahong saklaw ng minimum na sahod at proteksyong panlipunan. Umabot sila sa 16.64 milyon, o halos kalahati ng buong pwersa ng paggawa. Isa sa bawat limang Pinoy ang nasa sektor ng serbisyo, na subok nang balwarte ng kontraktwalisasyon. Patunay ang mga datos na ito ng papabagsak na kalidad ng trabaho sa bansa. 

Barat na sahod sa buong taon

“Sa kabila ng sumisirit na presyo ng batayang mga bilihin, matatag na ipinagtanggol ng gobyerno ang patakaran nitong huwag itaas ang sahod sa buong taon. Nasa antas ng 2008 pa rin ang minimum na sahod sa lahat ng rehiyon,” dagdag niya. 

Sabi ng KMU, ang medyo mababang implasyon noong nakaraang taon, na nasa 3.2%, ay patunay ng pagbaba ng kakayahang bumili ng mga Pinoy dulot ng barat na sahod at malawakang pagmasaker ng kabuhayan. 

“Sa halip na umani ng papuri para sa pagpapababa umano sa implasyon, dapat umani ng galit ang rehimeng ito sa pagbarat sa sahod, kaya halos wala na tayong kakayahang bumili,” sabi ni Labog.  

Patuloy na sinasabi ng gobyerno na ang mga collective bargaining negotiation ang pinakamagandang lugar para lumaban para magkamit ng dagdag-sahod. Nananatiling kaunti, gayunman, ang saklaw ng collective bargaining. Halos 227,000 manggagawa lang ang saklaw ng mga umiiral na CBA – kakarampot na 0.6% ng buong pwersa ng paggawa. 

“At kahit sa napakalimitadong pakikipagtawarang ito, tinatanggihan pa rin ng mayorya ng mga kumpanya ang mga panukalang magdagdag ng sahod – nang laging ginagamit ang krisis bilang gasgas-nang palusot,” sabi niya. 

Bagong mga porma ng panunupil

Nakapagtala naman ang Center for Trade Union and Human Rights ng 270 bagong kaso ng paglabag sa karapatang pantao – mas malaki ng 23% kumpara noong 2008. Umabot naman sa 93 ang mga biktima ng ekstra-hudisyal na pagpaslang sa kilusang paggawa. 

Naging saksi rin ang 2009 sa paggamit ng bagong paraan sa ekstra-hudisyal na pagpaslang: pagharas hanggang mamatay. Si Danilo Belano, 57, matagal nang organisador ng KMU, ay hinaras ng mga intelligence agents ng militar hanggang mamatay siya sa atake sa puso noong Nobyembre. 

Sa tangkang hadlangan at durugin ang mga welga, naglabas ang DOLE ng 11 Assumption of Jurisdiction Order noong nakaraang taon – mahigit doble kumpara sa aktwal na mga welgang nailunsad. 

“Patunay ang hilig ng DOLE sa AJ na desperado ito sa kagustuhang lumikha ng pasistang ‘kapayapaang industriyal,’ o kapayapaan ng sementeryo – kung saan sinusupil ang karapatan ng mga manggagawa at binabantaan ang kanilang buhay,” sabi ng lider-obrero. 

Iba’t ibang porma ng paglaban

Sa kabila ng matinding atake sa buhay at kabuhayan, pinatunayan ng mga manggagawang Pinoy ang kanilang matatag na paglaban noong 2009 sa paglulunsad ng iba’t ibang porma ng paglaban sa loob at labas ng pagawaan, bukod sa mga welga. Taliwas ito sa sinasabi ng DOLE na may mahusay na relasyon sa pagitan ng mga kumpanya at manggagawa. 

“Sa pagyayabang na nabawasan ang mga welga sa bansa, pinipiringan ng DOLE ang mata ng publiko para hindi makita ang iba’t ibang porma ng protestang inilulunsad ng mga manggagawa. Aktibong naggiit ang mga manggagawa ng dagdag-sahod sa mga CBA sa paglulunsad ng mga piket. Sa mga local at certification elections, naggiit ang mga manggagawa ng militanteng unyonismo sa pagboto sa tunay at kritikal na mga unyon at opisyal ng unyon. 

“Pinatunayan ng mga manggagawa sa Philippine Airlines, North Harbor, Wyeth Philippines at iba pa, na mas mahusay ang kanilang kolektibong lakas sa anumang hakbangin ng rehimeng Arroyo at malalaking negosyo na magbawas ng manggagawa at supilin ang pag-oorganisa ng mga unyon,” sabi ni Labog. 

“Pinatunayan na rin ng mga manggagawang Pinoy ang kanilang tatag sa pagharap sa masasamang epekto ng imperyalistang krisis sa iba’t ibang paglaban. Sa pagsisimula ng taon, nangangako kaming papatindihin ang kampanya laban sa mga atake sa kabuhayan ng neoliberal na globalisasyon,” dagdag niya. #

 

Reference Person: 
Elmer "Bong" Labog, KMU Chairperson
Contact information: 
0929-629-3234

Add comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <b> <address> <blockquote> <br> <caption> <center> <code> <dd> <del> <div> <dl> <dt> <em> <font> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <hr> <i> <img> <li> <ol> <p> <pre> <span> <strong> <sub> <sup> <table> <tbody> <td> <tfoot> <th> <thead> <tr> <u> <ul> <tr>

More information about formatting options

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.

Recent comments