Skip to main content

Sa pagkanlong sa mga Ampatuan: US, Arroyo, sinisi ng KMU

Sa gitna ng mga pagpostura ng pagsusulong ng katarungan para sa mga biktima ng Maguindanao Massacre, sinabi ng KMU na ang gobyernong US at ang papet nitong rehimeng Arroyo ang dapat managot sa pagkanlong sa mga warlord na Ampatuan na siyang responsable sa madugong masaker.
 
“Matagal nang estratehikong teritoryo ang Mindanao para lalong makontrol ng US ang pulitika at ekonomiya sa bahaging ito ng mundo. Alam, kinunsinti at malamang na inaruga, ng gobyerno ng US ang barbarismo, paglago ng private army, at pasistang pagpapatatag sa mga Ampatuan sa kapangyarihan,” sabi ni Elmer “Bong” Labog, tagapangulo ng KMU.
 
Nakapaglunsad na ang US ng pitong operasyong militar sa Mindanao. Binaha na rin nito ang isla ng milyun-milyong ayudang militar mula noong manungkulan si Arroyo.
 
Nakipagkaisa ang KMU sa mga manggagawang pang-midya at ibang sektor sa isang rali sa Malakanyang para maggiit ng katarungan para sa mga biktima ng masaker.
 
“Inihanda ng US at rehimeng Arroyo ang espasyo para sa ganyang antas ng barbarismo. Mahigit 1,000 katao na ang namatay dahil sa extrajudicial killings mula noong maging presidente si Arroyo at wala pang napaparusahan dito,” dagdag ni Labog. 
Ginunita ng KMU ang deklarasyon ni Andal Ampatuan noong nakaraang eleksyon na mamamahagi siya ng isang milyong piso sa bawat mayor na magtitiyak ng panalong landslide para kay Arroyo at sa kanyang Team Unity. Ang kaduda-duang 93.5% sa Maguindanao, ang totoo, ay bumoto pa ng 22-0 pabor sa Team Unity.
 
Binanggit din ng KMU ang Executive Order 546 na lumabas noong Oktubre 2006, na siyang “lisensya sa paglago ng warlordismo” ng mga Ampatuan at iba pang pamilyang pulitikal. Pinayagan ng EO ang mga lokal na opisyal at opisyal ng pulisya na magtayo ng mga sibiliyang hukbo para labanan ang mga “rebelde.”
 
Ngayon, sinasabing may 500-kataong hukbo ang mga Ampatuan, kasama na ang 200 special armed auxiliary forces na nakatago sa Civilian Volunteer Organizations (CVO) kontra sa rebelyon.
 
Matagal na ring hinahamon ng KMU ang Malakanyang na todong isiwalat ang laman at tinakbo ng pag-uusap sa pagitan nina presidential adviser on political affairs na si Gabriel Claudio, ARMM Gov. Datu Zaldy Ampatuan, at Datu Zaldy Uy Ampatuan – na naganap sa Malakanyang noong Lunes, habang nagaganap ang masaker. #
Reference Person: 
Elmer "Bong" Labog, KMU Chairperson
Contact information: 
0929-629-3234

Add comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <b> <address> <blockquote> <br> <caption> <center> <code> <dd> <del> <div> <dl> <dt> <em> <font> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <hr> <i> <img> <li> <ol> <p> <pre> <span> <strong> <sub> <sup> <table> <tbody> <td> <tfoot> <th> <thead> <tr> <u> <ul> <tr>

More information about formatting options

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.

Recent comments