Skip to main content

Muelmar Magallanes: Bayaning Manggagawa

Itinataas namin ang aming mga kamao bilang pagpupugay kay Muelmar Magallanes, isang kamanggagawang namatay sa proseso ng pagliligtas sa iba sa gitna ng pananalasa ng bagyong Ondoy ilang araw na ang nakakaraan.

Sa pagbibigay-parangal sa kanya, nagbibigay-parangal tayo sa pinakamahusay sa mga manggagawa at mamamayang Pilipino. Nagsisilbing inspirasyon sa amin ang kanyang kapasyahang tumulong, kawalan ng pagkamakasarili, at kahandaang magsakripisyo.

Sa pagbubuwis ng buhay sa proseso ng pagsisikap na iligtas ang buhay ng iba, ipinapakita ng buhay niya ang lagay ng mga manggagawang Pilipino: tuluy-tuloy na nag-aalay ng sarili para patuloy na mabuhay ang kapwa.

Matapos manalasa ni “Ondoy,” nakikita natin ang marami pang Muelmar na ginagamit ang lakas at kakayahan nang higit pa sa hangganan ng mga pagawan para iligtas ang buhay ng ating mga kababayan.

Dahil bantog na overworked pero underpaid ang mga manggagawang Pinoy, pwedeng sabihing sila ang tunay na mga pilantropo ng ating lipunan, na nagbigay nang marami at lubos nang hindi nakikilala.

Panata naming laging gunitain si Muelmar sa gitna ng napakahirap na panahong ito. Susundan namin ang magandang halimbawa niya sa konteksto ng pakikibaka para sa tunay na kalayaan at demokrasya.

Panata naming patuloy na lumangoy nang pasalunga sa agos ng pagkamakasarili at kawalang-kibo. Panata naming iligtas ang buhay hindi lang ng ating mga kasabayan, kundi ng ating mga anak at ng kanilang mga anak.

Mabuhay si Muelmar Magallanes at ang uring anakpawis!

Reference Person: 
Elmer "Bong" Labog, KMU Chairperson
Contact information: 
0929-629-3234

Add comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <b> <address> <blockquote> <br> <caption> <center> <code> <dd> <del> <div> <dl> <dt> <em> <font> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <hr> <i> <img> <li> <ol> <p> <pre> <span> <strong> <sub> <sup> <table> <tbody> <td> <tfoot> <th> <thead> <tr> <u> <ul> <tr>

More information about formatting options

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.

Recent comments