Skip to main content

KMU sa presidentiables: Katarungan para sa biktima ng martial law ni Gloria

Dapat isulong ng mga presidentiables ang katarungan para sa mga biktima ng martial law ni Gloria. 

Malinaw sa huling mga sarbey na pinapaboran ng mga mamamayan ang mga kandidatong tinitingnang tutol sa rehimeng Arroyo. Dapat nakabatay ang pagtutol na iyan hindi lang sa rekord ng rehimen sa pandarambong at katiwalian. Dapat batay din sa rekord ng rehimen sa paglabag sa mga karapatang pantao at pangmanggagawa.

Sa paglapit ng eleksyon, dapat pag-usapan natin sina Garci, Joc-joc, Abalos at iba pang kasabwat ng rehimen sa pandarambong nito at katiwalian. Pero kailangan din nating pag-usapan sina Jonas, Sherlyn at Karen, Ka Fort, mga manggagawa ng Hacienda Luisita at iba pang biktima ng paglabag sa karapatang pantao at pangmanggagawa sa panahon ng rehimeng Arroyo.

Ipinapakita ng rekord na wala gaanong ipinagkaiba ang rehimeng US-Arroyo sa diktadurang US-Marcos. Ang kaibahan lang, lantad na nagdeklara si Marcos ng batas militar, habang pinili ni Arroyo na maging traydor sa di-deklaradong batas militar.

Sa harap ng napakaraming paglabag sa karapatang pantao at pangmanggagawa sa bansa, dapat may maparusahan, dapat malaking isda sa kasalukuyang gobyerno.

Itinuturo naming maysala si dating DOLE Sec. Patricia Sto. Tomas sa masaker sa Hacienda Luisita. Itinuturo naming maysala si dating Hen. Jovito Palparan sa mga pagpatay sa Mindoro, Central Luzon at Silangang Visayas. At itinuturo naming maysala si Gloria Macapagal-Arroyo sa pagpapatupad ng patakaran ng ekstra-hudisyal na pagpaslang sa mga aktibista sa kanyang paghahari.

Dapat magkaroon sila ng araw sa korte.

Isa sa mga dahilan kung bakit minumulto pa rin tayo ng batas militar, bukod sa nananatili ang mga kalagayang sosyo-ekonomiko sa bansa, ay wala pang napaparusahang nagpatupad ng paglabag sa mga karapatang pantao at pangmanggagawa noong batas militar ni Marcos.

Sinasabi ng sambayanang Pilipino: Hindi na muli sa batas militar! Hindi na muli sa maramihang paglabag sa karapatang pantao at pangmanggagawa! Hindi na muli sa isa pang Marcos at isa pang Arroyo! Dapat bigyang-tinig ng mga presidentiables ang panawagang ito. #

Reference Person: 
Elmer "Bong" Labog
Contact information: 
0929-629-3234

Add comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <b> <address> <blockquote> <br> <caption> <center> <code> <dd> <del> <div> <dl> <dt> <em> <font> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <hr> <i> <img> <li> <ol> <p> <pre> <span> <strong> <sub> <sup> <table> <tbody> <td> <tfoot> <th> <thead> <tr> <u> <ul> <tr>

More information about formatting options

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.

Recent comments