Skip to main content

KMU sa desisyon ng CA: Pagtatanggol sa Nestle, pambansang interes ba?

Desisyong sumang-ayon sa pagsisante sa mga manggagawa, tinuligsa ng sentrong unyon

Tinuligsa ng sentrong unyong Kilusang Mayo Uno ang desisyon ng Court of Appeals na nagtanggol sa interes ng kapitalistang Nestle at nagbigay-katwiran sa iligal na pagsisante sa mahigit 500 manggagawa. Sinabi nitong lalong nagpapahintulot ang paggamit sa “pambansang interes” bilang batayan sa mga dayuhang kumpanya na abusuhin ang mga manggagawa.

Sabi ng KMU, “malinaw na di-makatarungan at di-makatwiran” ang desisyon ng CA. Nagwelga ang mga manggagawa ng Nestle Cabuyao dahil sa pagtanggi ng kumpanya na magbigay ng mga benepisyo sa pagreretiro sa mga negosasyon para sa collective bargaining agreement.

“Pambansang interes ba ang ipagtanggol ang operasyon ng Swiss na kumpanyang Nestle gayung grabeng inaatake ang karapatan ng mga manggagawa? Magkakaroon ba ng pambansang emergency kung tumanggi ang mga manggagawa na sumunod sa DOLE order?” galit na tanong ni Elmer “Bong” Labog, tagapangulo ng KMU.

“Paano sila makakabalik sa trabaho kung trak-trak ng armadong ahente ng AFP at PNP ang nagpapatupad ng mga order ng DOLE?” dagdag ni Labog.

Bago ilabas ang return-to-work order, nailabas ang Assumption of Jurisdiction order noong Nob. 28, 2001 bilang tugon sa notice of strike ng unyon. Binigyang-laya nito ang mga armadong pwersa na iharas ang mga manggagawa na magwewelga pa lang.

Nagdesisyon ang Korte Suprema pabor sa mga manggagawa noong 2001. Sinabi nitong ang benepisyo sa pagreretiro ay isang “mandatory collective bargaining issue.” Noong Marso 2008, pinagtibay nito ang naunang desisyon at sinabing “pinal” at “executory” na ito.

Pero hindi ipinatupad ng DOLE ang desisyon hanggang ngayon. Sa halip, ibinasura nito ang writ of execution na isinampa ng mga manggagawa noong Marso 05.

“Patuloy ang di-pagpansin ng Nestle sa dalawang desisyon ng pinakamataas na korte. Ang tanong ko sa Court of Appeals: sino ngayon ang bumabali sa batas?” ani Labog.

Sa mahigit pitong-taong welga, naranasan ng mga manggagawa ang mararahas na dispersal ng pulisya at militar, na hanggang ngayon ay nakakampo sa pabrika sa Cabuyao. Noon namang Set. 22, 2005, pinaslang ng mga pinaghihinalaang bayarang ahente ng Nestle si Diosdado “Ka Fort” Fortuna, presidente ng unyon, habang pauwi sa bahay.

“Malinaw na kailangang ituloy ng mga manggagawa ang welga. Iyun lang ang pinakamainam na depensa nila sa desperadong hakbang ng Nestle na gamitin ang mga korte at armadong pwersa ng estado laban sa manggagawa,” ani Labog.

“Lalong pinagtibay ng desisyon ng CA na ipinagkakaloob lang ang hustisya sa bansa sa malalaking korporasyon, hindi sa mga manggagawa. Masamang desisyon itong lalong naglalantad sa mga korte bilang instrumento ng mga kapitalista,” aniya. #

Reference Person: 
Elmer "Bong" Labog, KMU Chairperson
Contact information: 
0929-629-3234

Comments

#1 ihayag nyo kya ito sa

ihayag nyo kya ito sa gobernador ng laguna prov joey lina pa ba po lalo na yung pagkamatay maaring sagutin nya rin ng pormal

Add comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <b> <address> <blockquote> <br> <caption> <center> <code> <dd> <del> <div> <dl> <dt> <em> <font> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <hr> <i> <img> <li> <ol> <p> <pre> <span> <strong> <sub> <sup> <table> <tbody> <td> <tfoot> <th> <thead> <tr> <u> <ul> <tr>

More information about formatting options

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.

Recent comments